Tuesday, 6 December 2022 - 12 : 09 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหล่ากาชาดชลบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริจาคโลหิต สถานีภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

” นางสาวประภัสรา “นายกเหล่ากาชาดชลบุรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บริจาคโลหิต สถานีภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจเยี่ยมสถานีภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่3 จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภาภรณ์ อุดมวินิจศิลป์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิตในสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตในปัจจุบัน พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ชบ.196 (บางส่วน)เนื้อที่ 0-3-20.66 ไร่ ติดกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4.5 ชั้น มีพื้นที่ใช้งาน 2,882 ตารางเมตร เนื่องจากอาคารหลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยรวม 240 ตารางเมตร เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ ให้รองรับกับปริมาณการส่งตัวอย่างโลหิตตรวจคัดกรอง และการเบิกโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มเติมได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร

ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตทั้งภายในสถานที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การจ่ายโลหิต และส่วนประกอบโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรปราการ ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 5 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

© 2021 thairemark.com