Thursday, 29 February 2024 - 9 : 45 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีมอบบ้านกาชาดให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเกาะจันทร์ พ.ต.อ.ภาสกร ทุนทรัพย์ รรท.ผกก.สภ.เกาะจันทร์, หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565 ให้แก่นางสาวปุณมนัส ยานาวา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ณ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ประจำปี 2565 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ของการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดิฉันรู้สึกยินดี แทนครอบครัวของ นางสาวปุณมนัส ยานาวา ที่ทุกฝ่ายได้ให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือในการสร้างบ้าน โดยเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์จนการสร้างบ้านสำเร็จลุร่วงไปด้วยดี

สำหรับในปี 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวม 8 อำเภอ จำนวน 11 หลัง หลังละ 250,000 เป็นเงิน 2,750,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยทำให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีบ้านที่อยู่อาศัยมั่นคงถาวร ขอให้ครอบครัวของ นางสาวปุณมนัส ยานาวา มีความภาคภูมิใจและระลึกอยู่เสมอว่า การที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเพราะท่านมีความประพฤติดี มีความสุจริต ในการประกอบอาชีพ มีความขยัน ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านได้กระทำความดีต่อไป พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวนางสาวปุณมนัส ยานาวา ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกด้วย

© 2021 thairemark.com