Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 37 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

น่านเดินหน้าขับเคลื่อนสภาองค์กรของผู้บริโภค 6 องค์กร ขอยื่นหนังสือขึ้นทะเบียน สคบ.น่านรับลูก หนุนงานกันเต็มที่

น่าน- ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน เดินหน้าขับเคลื่อนสภาองค์กรของผู้บริโภค 6 องค์กร ขอยื่นหนังสือขึ้นทะเบียน สคบ.น่านรับลูก หนุนงานกันเต็มที่

นายวุฒิกร พุทธิกุล หัวหน้าศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานและออกแบบการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ปี 2565 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภค ตาม พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและเอกชน ได้ดำเนินการทำงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาและเกี่ยวข้องกับคนในชุมชน โดยมี นายลาภิศ ฤกษ์ดี สภาองค์กรของผู้บริโภคกลไกเขตพื้นที่ภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน เข้าร่วมเวทีดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมดิเอมเพรสน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

โดยศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ได้นำเสนอ สถานการณ์และปัญหาของผู้บริโภคจังหวัดน่าน และนายผล สารทอง ประธานเครือข่าย PHA นำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นรถโดยสารนักเรียน ในพื้นที่ ต.กองควาย อ.เมืองน่าน กลุ่มแสงตะวัน โดยนางกฤษณา บุณโยประการ และนางสาวแย้มรัก มะโนชัย นำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนงานประเด็นบริการบนโลกออนไลน์ ของพื้นที่ ต.ส้าน อ.เวียงสา และการเวทีเสวนา “การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริโภค จังหวัดน่าน” และการระดมความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ปี 2566 ต่อไปด้วย

ซึ่งในโอกาสนี้ นายอาภรณ์ นิลศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่าน ได้ร่วมเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภค ตาม พรบ.การจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 โดยมี 6 องค์กร ได้ขอยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนด้วย

© 2021 thairemark.com