Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 32 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชลบุรีจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์” ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ชลบุรี-“ธวัชชัย”ผู้ว่าฯชลบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์” ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองชลบุรี

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายสวมใส่เสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทย

และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทาสีตีเส้นจราจร เก็บขยะ บริเวณโดยรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 23ตุลาคม

และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นกิจกรรมตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยัง ส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือรางวัล เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

© 2021 thairemark.com