Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชัน – กัสโก้ – ผู้ประกอบการในนิคมฯ ผนึกกิจกรรมเสริมแกร่ง CSR ปี’66 รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Excellence

“นิคมฯ บางชัน จับมือ กัสโก้ ผู้ประกอบการในนิคมฯ เสริมแกร่งพันธมิตรร่วมดำเนินกิจกรรม CSR ปี 2566 จำนวน 24 กิจกรรม ตอบแทนสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Excellence”

ลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2566 นี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) ได้จัดทำแผนงานปฏิบัติการด้าน CSR ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในกรอบดำเนินงานการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ภายใต้มาตรฐาน ISO 26000 และการรักษาการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับ Eco Excellence โดยมีการดำเนินงานในด้ายมิติการสร้าง การจ้างงานและการพัฒนาทักษะให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม, กรอบการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กนอ. (CSR Image)

ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน

โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณภูมิอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน, โครงการ ECO Green Network, โครงการ EIA Monitoring, โครงการธงขาวดาวเขียว ส่วนกรอบ ส่วนกิจกรรม CSR อื่น ๆ ที่ สนช.ดำเนินการในปี 2566 เพิ่มเติมได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการด้านเทศกาล และศาสนา พร้อมทั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ และโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ โดยแผนการดำเนินงาน CSR ของนิคมฯบางชันในปี 2566 ดำเนินการ 24 กิจกรรม เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการส่วนร่วมระหว่างนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน ที่ยั่งยืน

“สำหรับกิจกรรม CSR ในปี 2566 นิคมฯบางชัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรมได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ, การสนับสนุนงานบุญศาสนาประจำปี และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ และการดำเนินกิจกรรม CSR ของนิคมฯบางชันทุกครั้ง มีพันธมิตรร่วมดำเนินงานอย่างเหนี่ยวแน่น ไม่ว่าจะเป็นบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรชิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด, บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน ทั้งนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชนรอบนิคมฯ”

© 2021 thairemark.com