Saturday, 28 January 2023 - 1 : 36 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ลุยยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MENAM) นำโดย นายเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร ผนึกกำลังพันธมิตร รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ในนามตัวแทน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด, นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล Managing Director บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และรศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding) ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา Innovation & Construction Technology ในโครงการ ศาลายา วัน เรสซิเดนท์ (SALAYA ONE RESIDENCES) ซอยตั้งสิน จังหวัดนครปฐม เพื่อต่อยอดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา รวมถึงช่วยยกระดับมาตรฐานที่พักอาศัยแห่งอนาคต พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทั้งผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการ

นายเดชา ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยว่า “สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐคือสถาบันการศึกษาระดับแถวหน้าของเมืองไทยและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของเมืองไทยให้เติบโตทัดเทียมกับนานาชาติ โดยทาง มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ ในฐานะเจ้าของโครงการ ศาลายา วัน ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการฯ พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานของพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาจากระดับสถาบันการศึกษาไปสู่การใช้งานอาคารเชิงพาณิชย์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ถึงความสำคัญของการก่อสร้างอาคารสีเขียวในเมืองไทย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในระยะยาว”

“นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรของไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัย ในการสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดแนวความคิดทางการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง (Innovation & Technology for Green Construction) อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานอาคารในระยะยาว เพื่อสร้างโครงการที่พักอาศัยต้นแบบ Smart Green Building ที่มุ่งเน้นในเรื่อง Sustainable & Smart Living พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในยุคนิวนอร์มอล ซึ่งคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน”

โดยมีขอบเขตความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมาใช้ในโครงการ ศาลายา วัน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ SCG ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้

  1. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างมายกระดับการทำงาน โดยมีเป้าหมายเป็น Green Construction ที่จะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ
  2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการอยู่อาศัย รวมถึงด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีกับที่อยู่อาศัยในยุคนิวนอร์มอล
  3. ส่งเสริมให้เป็นกรณีศึกษาให้กับทางนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเปิดกว้างในการพัฒนาและต่อยอด Solution ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ SCG

ทั้งนี้ในการก่อสร้างโครงการ ศาลายา วัน ทางบริษัท มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เป็นตัวแทนในการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการฯ ในรูปแบบสัญญาเหมาจ้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ทั้งในส่วนของงานอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในโครงการ รวมถึงจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการฯ รวมถึงรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี ตลอดจนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ในกระบวนการก่อสร้าง ได้แก่ CPAC BIM, CPAC Drone Solution, CPAC 3D Printing, SCG Green Building Solution, SCG Solar Roof Solution และ SCG Elder Care Solution ซึ่งใช้ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง (Construction Management) และการบำรุงรักษาอาคารตลอดระยะเวลาการใช้อาคาร ตามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ โดยมีวิศวกรและสถาปนิกของทาง มีนำ ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นตัวแทนในการร่วมดำเนินการด้วย พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินอาคารสีเขียวของ The U.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในด้านการประเมินการออกแบบของอาคารที่คำนึงถึงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย โดยวางแผนเตรียมการก่อสร้างในเฟสแรก คือส่วนของพรีเมียม อพาร์ทเม้นต์ และโรงแรมเร็วๆ นี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการศาลายา วัน เรสซิเดนท์ ได้ทาง www.facebook.com/SalayaOneResidences หรือที่ www.residences.salayaone.com หรือโทร. 091 442 4441

© 2021 thairemark.com