Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 15 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ครม.เคาะ”บ้านล้านหลัง”เฟส 2 ดอกเบี้ย 1.99% ผ่อนเดือนละ5,000

ครม.อนุมัติโครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 เพิ่มวงเงินเป็น 2 หมื่นล้าน ขยายเวลาขอ พร้อมปรับเกณฑ์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้คนได้มีที่อยู่อาศัย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 ว่า ครม.อนุมัติโครงการบ้านล้านหลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ให้สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาท

ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอสินเชื่อจนใกล้เต็มกรอบวงเงินโครงการแล้ว โดยข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงวันที่ 21 ก.ค.นี้ ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแล้ว 52,514 ราย เป็นเงิน 39,522.37 ล้านบาท จากวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการดังนี้

1.ปรับชื่อเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2) พร้อมปรับกรอบวงเงินโครงการเพิ่มจำนวน 20,000 ล้านบาท ทำให้วงเงินโครงการบ้านล้านหลังรวมทั้งสิ้น 70,000 ล้านบาท

2.ธอส.ไม่กำหนดเกณฑ์รายได้ผู้กู้ เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน จากเดิมที่กำหนด (1) ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้สุทธิต่อเดือน (2)ผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือน

3.ปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.99 ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี (จากเดิมดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท) และ 4.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 หรือจนกว่า ธอส. ให้สินเชื่อจนเต็มวงเงินโครงการ จากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 700 ล้านบาท เพื่อชดเชยให้ธอส. สำหรับส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2)

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้กระทรวงการคลังติดตามการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 อย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลให้ ธอส. พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยมุ่งเน้นผู้กู้ที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยมาก่อนเป็นอันดับแรก

© 2021 thairemark.com