Friday, 24 March 2023 - 11 : 07 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“แอมเวย์”ย้ำจุดยืนร่วมดูแลสังคมให้แข็งแรง คว้ารางวัล“องค์กรดีเด่น”ปีที่ 9

แอมเวย์ย้ำจุดยืนร่วมดูแลสังคมให้แข็งแรง คว้ารางวัล“องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

แอมเวย์ประเทศไทย รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021) ในระดับโกลด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแอมเวย์ในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย

และสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยในปี 2564 ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับทำเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าโภชนาการอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ได้ส่งเสริมสุขภาพเด็กในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือกว่า 8,600 คน นอกจากนี้ แอมเวย์ยังได้ร่วมบรรเทาวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในด้านต่างๆ ด้วย อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และช่วยเหลือชุมชน

© 2021 thairemark.com