Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 57 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ส.ขายตรงไทยจัดงาน TDSA AWARD 2022 ชูต้นแบบนักธุรกิจขายตรงดีเด่น มุ่งเน้นทำธุรกิจอย่างใส่ใจผู้บริโภค

สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม จัดงาน ‘TDSA AWARD 2022’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่นจากบริษัทสมาชิกของสมาคมที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่ ‘นักธุรกิจขายตรงดีเด่น’ ประจำปี 2565 รวมถึงมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้บริหารของบริษัทสมาชิกที่ร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก

ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สมาคมมุ่งหวังให้การจัดงานดังกล่าวเป็นแรงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขายตรงและนักธุรกิจขายตรงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการขายตรงอื่นๆ และนักธุรกิจขายตรงอีกกว่า 11 ล้านคนทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกของสมาคมมีการปฏิบัติและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค

รางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก มอบให้แก่บริษัทสมาชิกที่ร่วมโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก

งาน TDSA Award 2022 จัดขึ้น ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้เข้าร่วมงานราว 400 คน ภายใต้มาตรการผ่อนปรนของภาครัฐแต่ยังคงให้มีการคัดกรองก่อนเข้างานด้วยการแสดงผลตรวจ ATK เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้มาร่วมงาน

รางวัล ‘นักธุรกิจขายตรงดีเด่น’ ประจำปี 2565
บรรยากาศภายในงาน TDSA Award 2022
© 2021 thairemark.com