Sunday, 21 April 2024 - 4 : 12 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

นิคมฯบางชันร่วมกับกัสโก้ฯมอบสีทาอาคารให้สถานศึกษารอบนิคมฯเปลี่ยนลุคใหม่ดึงดูดเยาวชนสนใจการเรียน

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จับมือ บริษัท อัลลายโปรดัก (ประเทศไทย) จำกัด มอบสีทาอาคารให้โรงเรียนรอบนิคมฯ เปลี่ยนภาพลักษณ์ ดึงดูดเด็ก/เยาวชน สนใจการเรียนในโรงเรียน หลังเรียนออนไลน์จากปัญหาโรคระบายโควิด – 19

นางสาวจุฬาภรณ์ พานิชวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน เปิดเผยว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บริษัท โกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (กัสโก้) และบริษัท อัลลาย์โปรดัก (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการมอบสีทาอาคารให้โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ อาคารสถานศึกษารอบนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ให้ดูโดดเด่นสวยงาม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกๆด้าน ตามภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000

และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับโรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยมี วัตถุประสงค์โครงการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน สนับสนุนและยกระดับการศึกษาให้แก่เยาวชนและนักเรียนในชุมชน ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กนอ. และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนิคมฯ กับผู้ประกอบการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อัลลายด์โปรดัก (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นพันธมิตรร่วมดำเนินการโครงการในครั้งนี้ เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายสีคุณภาพสูง ภายใต้ผลิตภัณฑ์สี REGENT ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มงานอาคาร งานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีนวัตกรรมระดับสากล มีกระบวนการผลิต ที่ได้รับการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามสากลเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในการจัดทำโครงการ “โครงการมอบสีทาอาคารให้โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรม” ในครั้งนี้ ทางนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และทางบริษัท อัลลายด์โปรดัก (ประเทศไทย) จำกัด ทำการมอบสีทาอาคารจำนวน 30 ถังให้แก่โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือจำนวน 15 ถัง โดยมีนายเฉลิมพล จำปาเรือง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และโรงเรียนสุเหร่าบางชัน จำนวน 15 ถัง มี นายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เป็นผู้รับมอบ

นายวิระ พนาลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุเหร่าบางชัน กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากของทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากสถานศึกษาจะได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของอาคารสถานที่แล้ว ยังเป็นสร้างความโดดเด่น ดึงดูดให้เด็กนักเรียนสนใจการเรียน อยากมาเรียนหนังสือมากขึ้น อย่างในช่วงที่ผ่านมา การเรียนการสอนของสถานศึกษาพบปัญหาจากโรคระบาย โควิด 19 ทำให้มีการเรียนได้ไม่เต็มที่ เด็กนักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน ไม่สามารถมาเรียนมาเรียนที่สถานศึกษาได้ ซึ่งขณะมีการเปิดเรียนตามปกติได้แล้ว หากมีการปรับเปลี่ยนทาสีอาคารใหม่ เพื่อภาพลักษณ์ให้กับโรงเรียนใหม่ จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ส่งเสริมให้สามารถดึงดูดนักเรียนที่ห่างหายจากโรงเรียนไปนาน อยากมาเรียนที่โรงเรียนมากขึ้น

“ทางโรงเรียนสุเหร่าบางชัน ต้องขอขอบคุณสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และผู้ประกอบการในนิคมฯ เป็นอย่างมาก ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษารอบนิคมฯ มาโดยตลอดทุกๆ ปี ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาเด็กเยาวชน การมอบสื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงการมอบสีทาอาคารให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาจะนำเจตจำนง ของทางการนิคมอุตสาหกรรมถ่ายทอดสู่เด็กเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่ดี ที่เก่งของชาติต่อไป”

© 2021 thairemark.com