Tuesday, 6 June 2023 - 10 : 05 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

น่านจัดงาน“Inno – Creative Design Showcase”หนุนผู้ประกอบการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าตลาดไฮเอนด์

น่าน – อลังการ “เชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์” หนุนผู้ประกอบการเชื่อมโยงกลุ่มลูกค้าตลาดไฮเอนด์ (High-end market)

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Inno – Creative Design Showcase” กล่าวว่า กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งขันอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตร เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์ และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง(High-end market) ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาด ในประเทศสำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ

โดยโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวไปสู่ตลาดสากล รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด และขยายช่องทางการตลาดโดยคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิต ตลอดจนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านต้นแบบใหม่ เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของน่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ด้านนายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่ากิจกรรมของโครงการเพิ่ม ขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน ประกอบไปด้วย การสัมมนาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอน่าน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา การจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านเชิงสร้างสรรค์ (ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม) การออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านต้นแบบใหม่ (New Product) เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ และ กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาด

ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวความคิดหลักว่า “เครื่องเงินและผ้าทอน่านรักษ์โลก”ตามแนวทาง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมโลก ขณะนี้อยู่ดำเนินกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่ กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดยการจัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ ถนนผากอง (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลงานของโครงการ ได้แก่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมจำนวน 34 ผลงาน และ New Product จำนวน 11 ผลงาน เพื่อทำการทดสอบตลาดจากผู้บริโภคที่มาร่วมชมงานว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ และหรือจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไรหรือไม่ ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาเครื่องเงินผ้าทอน่านให้กับผู้ประกอบการต่อไป

กิจกรรมในงานนอกจากการนำเสนอผลงานและทดสอบตลาดแล้ว ยังจะมีกิจกรรมการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “การพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่ตลาดสากล” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับและผ้า การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานที่ได้รับการพัฒนา โดยนายแบบนางแบบมืออาชีพ และนางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.2565 นางสาวมานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมบันเทิงบนเวที ได้แก่ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นประจำทุกวัน

© 2021 thairemark.com