Friday, 24 May 2024 - 1 : 23 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ดันผลงานสู่วงกว้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 20.00 น. ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 ใน Theme Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund) ภายในงานมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกองทุนฯ ภาคีเครือข่ายและผู้รับทุนร่วมงานคับคั่ง เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงตลอด 3 วันและเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจให้คุณ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเทศไทยเราเองได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรม ไปต่อยอดเศรษฐกิจ อาทิ อาหาร ประเพณี วิถีชีวิต เป็น Soft Power ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงภาคีเครือข่าย ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ดีตลอดมาเพื่อเกิดเป็นสื่อที่นำเสนอแบบปลอดภัยและยั่งยืนในสังคมไทยในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ได้ทำให้กองทุนฯ มีบทบาทเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ผ่านโครงการที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุน ผลงานจากผู้รับทุนที่สร้างสรรค์สื่อ โดยตั้งแต่ปี 2560 -2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสรรทุนสนับสนุนไปทั้งสิ้นกว่า 700 โครงการ รวมเป็นงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำ ในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง เพราะมีทั้งนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย

“การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”

© 2021 thairemark.com