Friday, 21 June 2024 - 9 : 49 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กระตุ้นศก.ชุมชน!อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดตลาดนัดโบราญ โพธิ์ศรีมีสุข หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดโบราณ โพธิ์ศรีมีสุข หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน Sustainable Village เพื่อขับเคลื่อน”โครงอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อแสดงสินค้า OTOP จากแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้กับชุมชนต่อไป

ทั้งนี้มีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดศรีสะเกษ และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในการเดินเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และอุดหนุนสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ในตลาดโบราณ โพธิ์ศรีมีสุข หมู่บ้านพัฒนายั่งยืน Sustainable Village อีกด้วย

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

© 2021 thairemark.com