Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 06 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ วิจัยยาใหม่แก้ปวดจากสารสกัดกัญชา มาตรฐานสูง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.บริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัด เปิดตัวศูนย์นวัตกรรมเพื่อการแพทย์ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางด้านเคมีและเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสารสกัดจากกัญชาและกัญชงในประเทศที่ปัจจุบันนี้ยังมีความท้าทายอยู่มากโดยเฉพาะประเด็นร้อนปัญหาจากสารทีเอชซีที่อาจก่อให้เกิดการเสพติด ทางออกในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตยาเข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่าสารทีเอชซีสามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสารซีบีเอ็นที่แพทย์ยอมรับว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่า

คุณสิทธิรุจน์ เสถียรจารุพงศา ประธานบริษัท โมดิฟายด์ฯ กล่าวว่า การก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมของทางบริษัทได้รับการสนับสนุนพื้นที่ห้องวิจัยและสำนักงานรวมทั้งการบริการทางด้านการวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ซึ่งจะช่วยผลักดันให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เรามุ่งเน้นการผลิตสารซีบีเอ็นที่ใช้สารตั้งต้นมาจากภาคการเกษตร โดยที่สารซีบีเอ็นให้ผลดีในการระงับการปวดและช่วยส่งเสริมคุณภาพการหลับ เราวางเป้าหมายไว้ว่าการพัฒนายาแก้ปวดรูปแบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงโรคไตจากการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มพาราเซตามอลหรือที่เรียกว่าเอ็นเสด

ทางบริษัทได้มีการหารือเรื่องคลินิกวิจัยกับบุคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลเมดพาร์คและคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยที่เรามีบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล จำกัดเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตซีบีเอ็น การควบคุมมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับทำโดยเทคโนโลยีบล็อกเชน เอ็กซ์โค่ สมาร์ท แพลตฟอร์ม เพื่อส่งต่อสารตั้งต้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตยา

นายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ฯ กล่าวว่า คลินิกวิจัยมีความสำคัญอย่างมากต่อการผลิตยาใหม่และจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ต้องได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ นับว่าเป็นก้าวใหม่ที่ประเทศไทยจะได้มีบริษัทยาสัญชาติไทยที่สามารถเปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง สร้างโอกาสทางด้านสุขภาพให้กับคนในประเทศได้เข้าถึงยาที่ปลอดภัยมากขึ้น

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยงานวิจัยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาในระยะยาว ช่วยให้เกิดการตื่นตัวกระตุ้นเยาวชนรุ่นใหม่สนใจวิทยาศาตร์มากขึ้น สสวท. ภูมิใจที่บุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้านการพัฒนายาจะได้เข้ามาเป็นกำลังหลักในการใช้องค์ความรู้เฉพาะทางมาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ นอกจากนี้พันธกิจการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประเทศสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธในการพัฒนาประเทศได้

สำหรับเกษตรกร ประชาชน หรือหน่วยงาน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โมดิฟายด์ เอพีไอ จำกัดตามหมายเลข 080-4191919

© 2021 thairemark.com