Wednesday, 7 June 2023 - 12 : 11 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สินมั่นคงประกันภัย” ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย

นับเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ ! “สินมั่นคงประกันภัย” ออกประกาศยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปภ.แล้ว

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ออกประกาศการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

โดยมีข้อความระบุว่า

การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(“สำนักงาน กปภ.”) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ของบริษัทประกันวินาศภัย ต่อมา คณะกรรมการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้พื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปภ. บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงาน คปก. เมื่อวันที่ 25 เมมายน 2565 นั้น

ทั้งนี้ การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามวิธีการที่มีกฎหมายรองรับและให้ความเปืนธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ

เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล โดยบริษัทฯ จะดูแลและชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทางการค้าปกติบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

© 2021 thairemark.com