Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 29 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตอบรมเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 2

กองทุนประกันชีวิตจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ตามโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรด้านการชำระบัญชี ประจำปี 2567” ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกองทุนประกันชีวิต ชั้น 15 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ภายใต้หัวข้อ : ประสบการณ์การชำระบัญชีของ กปว. (ด้านบัญชีและการเงินตลอดจนธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) กรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจฯ 

โดยมีนางสาวสุนารี ลับเนตร เจ้าหน้าที่ 2 รักษาการหัวหน้างานบัญชีและบริหารเงินลงทุนจากกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมาบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีให้แก่บุคลากรกองทุนประกันชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้งานในหน้าที่และที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองทุนประกันชีวิต พร้อมทั้งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตหากเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

© 2021 thairemark.com