Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 54 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

บรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ตัวแทน–นายหน้าประกันภัย

กองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567

กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) ได้มีการจัดโครงการเชิงรุก ภายใต้ชื่อ “โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 

“บทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย” พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย และได้รับเกียรติจากนางโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และนายยศพล จิตติมานุสรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก มาบรรยายในหัวข้อ

“บทบาท หน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการประกันภัย และวิธีการเรียกร้องสิทธิกับบริษัทประกันภัย ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” พร้อมทั้งมีการเสวนาเปิดโอกาสตอบข้อซัก – ถาม และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกมากมายซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชน

ในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

© 2021 thairemark.com