Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 44 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. พิษณุโลก

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกเชิงรุก ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกเชิงรุก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก ได้ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่เข้ามาติดต่อกับทางสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก 

เกี่ยวกับการยื่นขอรับการชำระหนี้ของบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตและช่องทางการติดต่อของกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นแนวทางให้กับสำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลกในการตอบข้อซัก-ถาม ของผู้มาติดต่อและเป็นการเผยแพร่ความรู้ หลักการปฏิบัติงานของกองทุนประกันวินาศภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ในการเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้ประชาชนได้ทราบในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

© 2021 thairemark.com