Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 59 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ณ จังหวัดพิษณุโลก

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก

กองทุนประกันชีวิตจัดโครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย โดยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันวินาศภัย และสำนักงานคปภ. จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ตัวแทน-นายหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

รวมถึงวิธีตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความผ่านหน้าเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต เพื่อให้ตัวแทน-นายหน้าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เอาประกันภัยทั้งในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่องเงินกรมธรรม์ล้วงพ้นอายุความที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัยให้แก่ผู้เอาประกัน นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพต่อไป

© 2021 thairemark.com