Wednesday, 24 April 2024 - 12 : 52 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กปว.ลุยเสริมเขี้ยวเล็บกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงานคปภ.ภาค 8

กองทุนประกันวินาศภัยจัด “โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิงรุก ประจำปี 2567”

กองทุนประกันวินาศภัยจัดโครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิงรุก ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายให้นายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 รักษาการหัวหน้าส่วนงานกลยุทธ์และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานกองทุนประกันวินาศภัย ร่วมให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้อย่างอย่างถูกต้องและครบถ้วน

© 2021 thairemark.com