Saturday, 13 July 2024 - 11 : 17 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ. ติวเข้มอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่กทม.สู่สังคม

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้แก่อาสาสมัครประกันภัยนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โฮเทล กรุงเทพมหานคร

โดยบุคคลที่จะมาเป็นอาสาสมัครประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยและได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอาสาสมัครประกันภัย พ.ศ. 2564 สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครประกันภัยจากเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 122 คน โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนภาคบ่ายเป็นการเสวนากรณีอุบัติเหตุรถทัวร์กรุงเทพ – นาทวี ตกถนนชนอัดต้นไม้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิทยากรจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อาสาสมัครประกันภัย และได้รับเกียรติจากนายชัยยุทธ มังศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงาน คปภ. (อดีตรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครประกันภัยในการช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน คปภ. โดยในปี 2567 ได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนอาสาสมัครประกันภัยที่ชัดเจน ด้วยการขยายเครือข่ายอาสาให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ รวม 928 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 2,221 คน จากเดิมในปี 2566 มีอาสาสมัครประกันภัย 1,505 คน ดังนั้น อาสาสมัครประกันภัยจึงถือเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการช่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการประกันภัย สามารถนำระบบประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดให้มีการอบรมความรู้ทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในการนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนด้านการประกันภัย สนับสนุนให้การประกันภัยเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการบริหารความเสี่ยงภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณอาสาสมัครประกันภัยทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงาน คปภ. มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมความรู้หรือช่วยเหลือประชาชนในเรื่องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงาน คปภ. จัดขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง” รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายฯ กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com