Sunday, 21 April 2024 - 2 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไขข้อสงสัย เกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน ที่ 43/2564 และ 44/2564 กรณีการรักษาแบบ Home Isolation หรือแบบ Community Isolation ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 กับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

© 2021 thairemark.com