Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 00 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย

กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานเสวนาความรู้ด้านประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565 ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้

© 2021 thairemark.com