Monday, 26 February 2024 - 2 : 24 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ประกาศระยะเวลาการจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

ปัญหาเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่กับประชาชนคนไทยไปอีกระยะหนึ่ง การได้เงินตามสัญญาประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยดูแลครอบครัวได้อย่างดี ดังนั้น ผู้เอาประกันที่ส่งเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบสัญญาประกันภัย แล้วยังไม่ได้ติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัทประกันชีวิตจนเวลานานล่วงเลย 10 ปี ทางบริษัทประกันชีวิตได้ส่งเงินของผู้เอาประกันซึ่งเรียกว่า เงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความไปไว้ที่กองทุนประกันชีวิต เงินก้อนนี้ยังมีมูลค่าที่ผู้เอาประกันสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตลอดเวลา

ปัจจุบันผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความของท่านได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต สามารถเข้าผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์

และเมื่อตรวจสอบพบว่าท่านมีสิทธิ์ในเงินดังกล่าวไม่ต้องกังวลว่าจะใช้เวลานานกว่าจะได้รับเงินคืนเพราะทางกองทุนประกันชีวิตโดย นายนพดล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตได้ออกประกาศย่นระยะเวลาการจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันได้รวดเร็วมากขึ้น

หากผู้เอาประกันยื่นคำขอรับเงินในรูปแบบออนไลน์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 8-11 วันทำการ ส่วนท่านที่ยื่นคำขอรับเงินที่สำนักงานกองทุนประกันชีวิตด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะใช้ระยะเวลาการพิจารณาและจ่ายเงินคืนท่านภายใน 11-16 วันทำการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศกองทุนประกันชีวิต เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จการจ่ายคืนเงินกรมธรรม์ประกันภัยที่ล่วงพ้นอายุความ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

© 2021 thairemark.com