Wednesday, 17 April 2024 - 4 : 29 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับทัพครั้งใหญ่แต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการคนใหม่ มีผล 1 ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานว่า ได้แต่งตั้งรองผู้จัดการ ธ.ก.ส. ใหม่ 4 ราย มีผล 1 ต.ค. 65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โสรัต โสพรรณรัตน์
นายโสรัต โสพรรณรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2528 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อด้านเกษตรกร สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานอำนวยการ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านบริหารองค์กร

2.คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายยุวพล วัตถุ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โสรัต โสพรรณรัตน์

นายยุวพล วัตถุ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2507 เป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขานครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจสถาบันและผู้ประกอบการ สายงานกิจการสาขาภาค และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

3.คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

พงษ์พันธ์ จงรักษ์

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2506 เป็นชาวจังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาโท ด้านการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2532 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรกิจบุคคล สายงานธุรกิจสินเชื่อ และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านธุรกิจธนาคารและธุรกิจสินเชื่อ

4.คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมติแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ณรงค์ ขันติวิริยะกุล

นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2507 เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มทำงานกับ ธ.ก.ส. เมื่อปี 2533 ในตำแหน่งพนักงานสินเชื่อระดับ 4 สาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จากนั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ

โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการสาขาภาค รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อผู้มีรายได้น้อยและแก้หนี้นอกระบบ ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และรองผู้จัดการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

© 2021 thairemark.com