Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 51 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วย “มาตรการองค์กร”

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีมากกว่า 15,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 45 ราย และ “วัยทำงาน” (21 – 60 ปี) เสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 70

สาเหตุของความสูญเสีย มาจาก “คน” และ “รถ” โดยเสียชีวิตจาก “รถจักรยานยนต์” มากที่สุด ร้อยละ 82 และเป็น “ผู้ขับขี่” เสียชีวิต ร้อยละ 79  

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น จะมีวิธีช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรบ้าง?

การเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานในทุกๆวัน นั้น นอกเหนือจาก “กฎจราจร” ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องยึดถือปฏิบัติแล้วเพื่อความปลอดภัยแล้ว

“หน่วยงานหรือองค์กร”ต่างๆ ทุกภาคส่วน ก็สามารถร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของพนักงานในขณะเดินทางจากบ้านมาที่ทำงานหรือจากที่ทำงานกลับบ้านได้ ด้วย “มาตรการองค์กร”

โดยหน่วยงานสามารถดำเนินโครงการความปลอดภัยทางถนน โดยผู้บริหารระดับสูง กำหนดเป็นนโยบายองค์กร โดยมี กฎบัตรหรือข้อบังคับ ที่เปรียบเสมือน “กฎหมาย” ขององค์กรหรือหน่วยงาน ในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน และการให้รางวัล หากพนักงานนั้นประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับ และเป็นแบบอย่างที่ดี (ขึ้นอยู่กับองค์กรจะกำหนดตามความเหมาะสม) ซึ่งกฎบัตรหรือข้อบังคับนี้จะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ จะทำให้พนักงานในองค์กร มีวินัย มีความปลอดภัย ต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย อันเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน รวมถึงจะเป็นการป้องกันและลดการสูญเสีย อันเป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยในพนักงานในที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในกรณีที่พนักงานของบริษัทประสบอุบัติเหตุทางถนน อีกด้วย

อุบัติเหตุทางถนน” ถ้าทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรช่วยกัน  ก็จะสามารถ หยุดการเกิดอุบัติเหตุได้  เริ่มที่ตัวเรา ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ขับรถเร็ว เพื่อลดความเสี่ยง และสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์  อย่าลืมสวมหมวกกันน็อก ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย เพราะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูง ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องมีอุปกรณ์นิรภัย คือ หมวกกันน็อก ไว้ป้องการการบาดเจ็บทางศีรษะ

หากพบเห็นหรือประสบอุบัติเหตุทางถนน สามารถโทรแจ้งเหตุได้ทันทีที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร.1791 จะมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงาน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง

© 2021 thairemark.com