Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

คปภ. ติวเข้มกฎกติกาแก่ ‘ผู้ประเมินวินาศภัย’ก้าวสู่ยุค Next Normal สอดคล้อง’คนกลางประกันภัย’

คปภ. ติวเข้มกฎกติกาแก่ “ผู้ประเมินวินาศภัย” เพื่อให้ก้าวทันสู่ยุค Next Normalเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ “คนกลางประกันภัย” ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการ ตั้งเป้าพัฒนาระบบ E-Licensing เสร็จภายในปี 2566

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “งานสัมมนาประจำปีผู้ประเมินวินาศภัย” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ในรูปแบบ Onsite และผ่านทางช่องทาง Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวม แนวโน้ม และสถิติการประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจประกันภัย ทักษะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการประเมินวินาศภัย โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานของผู้ประเมินวินาศภัยแบบบูรณาการ โดยการใช้ความรู้ ทักษะในหลาย ๆ ด้าน รวมไปถึงความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมาประกอบการดำเนินธุรกิจ และสามารถตอบสนองต่อความท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาในยุค Next Normal

เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจประโยชน์ของการประกันภัยมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยจะเห็นได้จากประชาชนมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและมีความคาดหวังจากระบบประกันภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงมีการพัฒนาในส่วนของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย ได้แก่ ตัวแทน นายหน้าประกันภัย รวมถึงผู้ประเมินวินาศภัย โดยสำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาแพลทฟอร์ม ระบบการให้บริการการออกใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย/ผู้ประเมินวินาศภัย ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร หรือ E-Licensing ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่การให้บริการข้อมูล การขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การนำส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนด และการปรับปรุงข้อมูลทางทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัยให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนกลางประกันภัยให้สามารถยื่นคำขอเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถติดตามสถานะของการดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการ โดยสำนักงาน คปภ. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาระบบ E-Licensing ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผู้ประเมินวินาศภัย เพื่อให้ผู้ประเมินวินาศภัยรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการประกอบธุรกิจ และมีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน การรายงานข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวินาศภัย ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มและภาพรวมการประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการประมวลทั้งในส่วนของข้อมูลที่ผู้ประเมินวินาศภัยให้ความร่วมมือในการรายงาน และข้อมูลด้านสินไหมทดแทนจากระบบฐานข้อมูล IBS และสุดท้ายจะเป็นการบรรยายในเรื่องกรณีศึกษาเหตุอัคคีภัยและนวัตกรรมด้านการป้องกันความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เพื่อให้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประเมินวินาศภัยและการบริหารความเสี่ยงภัยด้านการบรรเทาความเสียหายของเหตุวินาศภัยที่เกิดขึ้นได้

เลขาธิการ คปภ. ด้วยว่า ผู้ประเมินวินาศภัยถือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประกันภัย เนื่องจากผู้ประเมินวินาศภัยถือเป็นคนกลางประกันภัย ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อกระบวนการชดใช้สินไหมทดแทน
โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและประเมินความเสียหายของวินาศภัย เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันการฉ้อฉลด้านการประกันภัย ดังนั้น
ผู้ประเมินวินาศภัยจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงมีความคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประเมินวินาศภัยในตลาดให้มีมาตรฐานการดำเนินงานและศักยภาพที่สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Next Normal รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินวินาศภัยโดยรวม สามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของตลาดประกันวินาศภัย และการเปิดเสรีการบริการด้านประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

“ผมเชื่อมั่นว่าเวทีงานสัมมนาประจำปีผู้ประเมินวินาศภัยในปีนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เติมเต็มองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยทุกคนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยาว และจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้พัฒนาธุรกิจประกันภัยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

© 2021 thairemark.com