Sunday, 25 February 2024 - 2 : 44 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ออมสินปล่อยกู้ไม่เกิน 3 หมื่น ผ่อน 2 ปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน ดอกเบี้ยถูก

ธนาคารออมสิน พร้อมปล่อยกู้เงินไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อน 2 ปี ไม่ใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยถูกเพียง 1.25 ต่อเดือน

ธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
 1. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

จำนวนเงินให้กู้

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

หลักประกันการกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน MyMo และข้อความสั้น หรือ SMS เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และ การชำระสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
 • ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด
 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ
© 2021 thairemark.com