Thursday, 22 February 2024 - 5 : 26 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศก.พิเศษสงขลา โอกาสใหม่ ศักยภาพสูง ไม่ควรมองข้าม…!!!

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา อ.สะเดา ครอบคลุม 4 ตำบล คือ ต.สะเดา สำนักขาม สำนักแต้ว และ ต.ปาดังเบซาร์ เมืองชายแดนไทย- มาเลเซีย ประกาศสมัยนั้นที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อเน้นการโยกย้ายแรงงานไปเช้ากลับเย็น แต่ในส่วนแรงงานในประเทศมาเลเซียไม่กลับมาเพราะค่าแรงในประเทศมาเลเซียจะสูงกว่าค่าแรงงานไทยและเป้าหมายการลงทุนอุตสาหกรรมเสาเข็ม อุตสาหกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

แต่ในมุมมองของ “ทรงพล จังศิริวัฒนธำรง”ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลายังถือว่ายังแคบอยู่ จะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร ซึ่งตอนนี้มีความก้าวหน้าในการลงทุนเพิ่มยังไม่มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเสริมอีกมากในการสร้างแรงจูงใจโดยจะต้องเพิ่มสิทธิประโยชน์ และมาตรการ 1,2,3 และ 4 ให้มีการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้้นเนื่องจากปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาต้องมีมุมมองใหม่โอกาสใหม่ ทิศทางการลงทุนใหม่ ที่อยากเห็นคำตอบชัดเจนจากรัฐบาล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะมีความก้าวหน้า อย่างไร

ทรงพล – หาดใหญ่สงขลา ศักยภาพเป็นเมืองที่มีความพร้อมทุกด้านอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องเชื่อมต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่คลอบคลุมอยู่ 4 ตำบล อ.สะเดา เชื่อต่อมายัง อ.หาดใหญ่สงขลาก็จะเกิดแรงจูงใจในการลงทุน เพราะการลงทุนไม่ต้องนับหนึ่งกันใหม่ เพียงแต่รัฐบาลสนับสนุนทางด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และ 1,2,3 และ 4

ดังนั้นทางรัฐบาลที่ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีการดำเนินการต่อ โดยการขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา เชื่อมมายัง อ.หาดใหญ่-สงขลา นอกจาก 4 ตำบลของ อ.สะเดา เมืองชายแดนไทย-มาเลเซียแล้ว จะเป็นการขยายให้ครอบคลุมมายังพื้นที่จะเป็นโอกาสใหม่ ทิศทางใหม่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

มองศักยภาพหาดใหญ่สงขลาความพร้อมแค่ไหน

ทรงพล – คือ เรื่องอาหารการกิน ดื่ม ช๊อป มีอาหารไทย จีน มุสลิม ฝรั่ง ญี่ปุ่น อาหารหาดใหญ่สงขลาเทียบชั้นระดับอินเตอร์เนชั่นแนล รองจากกรุงเทพฯ ซึ่งหาอยากมากกับเมืองที่มีความพร้อมเรื่องอาหารการดื่มกิน จึงเป็นโอกาสใหม่ทิศทางใหม่ลงทุนเป็นอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ได้และเรื่องการศึกษา จ.สงขลา มีสถาบันการศึกษาทุกวัยทุกชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิยาลัยเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวะ และมหาวิทยาลัยถึง 5 แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทั้งหมดมีแทบทุกคณะทุกสาขา สามารถผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่แรงงานขั้นสูงได้เพื่อรองรับการค้าการลงทุน

อุตสาหกรรมการแพทย์ การพยาบาล จ.สงขลา มีความพร้อมเรื่องการแพทย์ การพยาบาล มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐภาคเอกชน จำนวน 5 แห่ง คือโรงพยาบางสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ฯลฯ เป็นโรงพยาบาลทันสมัย มีความพร้อมด้านการแพทย์ที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยโรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทันสมัย โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ที่เป็นศูนย์กลางการแพทย์การพยาบาลของภาคใต้อยู่แล้ว

ด้านเศรฐกิจการค้า การท่องเที่ยวมีศักยภาพพร้อมหรือยัง

ทรงพล – เศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยว ก็มีความพร้อมสูงมาก ทั้งการค้าชายแดนไทย มาเลเซีย และ มีการค้าระหว่างประเทศ เรื่องของการท่องเที่ยวมีความพร้อมอาหารดื่มกิน ตั้งแต่เช้า กลางวัน จนถึงกลางคืน และยันโต้รุ่ง มีคลับ มีบาร์ คาเฟ่า แหล่งบันเทิง พักผ่อนท่องเที่ยว พร้อมทั้งหมด หาดใหญ่เป็นเมืองน่าอยู่ มีชีวิตไลฟ์สไตล์ ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย เคยหาบอกว่าจะทำเมืองบริหารเขตพิเศษหาดใหญ่สงขลา ก็ติดอยู่เป็นเขตเมืองบริหารเขตพิเศษ แต่เรื่องนี้เห็นพอรวมกันเป็นรัฐบาลไม่ได้พูดถึง เมื่อทำได้ เศรษฐกิจก็เติบโตตามมา เช่น โลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์ การค้าขาย การทำงาน เกิดแรงงานมาก สร้างรายได้ให้กับประเทศ

รัฐบาลส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ต้องดึงนักลงทุนกลับมา?

ทรงพล – รัฐบาลต้องส่งเสริม ส่วนภาคเอกชนส่งเสริมได้ในระดับที่เห็นกันอยู่แล้วในขณะนี้ เมื่อเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา รัฐบาลก็ส่งเสริมบริษัทที่จดทะเบียน และคนเก่ง จะได้เคลื่อนย้ายกลับเข้ามาลงทุนในหาดใหญ่สงขลา จะไม่ใช่กระจุกตัวอยู่กันที่กรุงเทพฯ ซึ่งคน จ.สงขลาที่เก่ง และจบการศึกษาจาก จ.สงขลา ไม่ต้องกระจุกทำงาน และประกอบการกระจุกอยู่ที่กระเทพฯ จะได้บริษัทเคลื่อนย้ายมาลงทุนที่ จ.สงขลา พร้อมกับรงงานก็หลั่งไหลเข้าสู่ จ.สงขลาเพราะต่างมองเห็นว่า จ.สงขลามีโอกาส

มองอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้าอย่างไร

ทรงพล -โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา หากโครงการเกิดขึ้นคือความเจริญก้าวหน้า แต่โครงการอุตสาหกรรมจะนะก้าวหน้า อยู่ระหว่าง ทำอีไอเอ EIA (Environmental Impact Assessment) หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมข้อมูลผลกระทบ ข้อได้ข้อเสีย แต่ว่าเมื่อมีการการลงทุน ก็ต้องมีข้อได้ประโยชน์ ข้อเสียประโยชย์ ดังนั้น อีไอเอ ต้องเที่ยงตรงเป็นที่เชื่อถือตรวจสอบได้ ข้อดีอย่างไร ข้อเสียอย่างไร ต้องมีการเยียวยา ต้องมีการยอมรับกันทุกฝ่ายจะต้องเข้าถึงมวลชนบ่งชี้ถึงข้อเสียว่าควรจะได้อะไร ต้องพาไปซึกษาดูงานของจริง ที่มีการพัฒนาลงทุนและสำเร็จแล้ว ว่าควรทำอย่างไร่อยู่กันอย่างไร

การพัฒนาอุตสาหกรรมมจะนะ ที่พูดกันมาจะส่งผลต่อการประมงชายฝั่ง แหล่งสัตว์น้ำ และแหล่งนกเขาชวา วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ ฯลฯ ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการพัฒนาการลงทุนก็จะมีได้มีเสีย ซึ่งหากจะรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติ และเลิกการพัฒนาการลงทุนก็จะไม่มีโอกาสใหม่ เศรษฐกิจการค้าก็จะอยู่กันอย่างเรื่อย ๆ แล้วจะอยู่กันอย่างไร ซึ่งจะยึดโยงกับยางพารา ฯลฯ ซึ่งข้างหน้าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

“แต่การอนุรักษ์ก็เป็นความจำเป็นและต้องการ อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมต้องสะอาด ต้องปลอดภัย ต้องฟื้นฟูธรรมชาติ ซึ่งต้องให้ประชาชนเข้าไปดูงานที่เป็นอุตสาหกรรมในรูปแบบเดียวกัน”
เมื่อหากได้แก้ไขให้ลงตัวตรงจุดเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย ก็จะเกิดโครงการใหม่การลงทุนใหม่ เกิดโอกาสใหม่

โครงการ แลนด์บริจด์ สงขลา-สตูล ได้แต่พูด เสียโอกาส

ทรางพล – จ.สงขลา กับ จ.สตูล ที่ผ่านมามีการพูดกันเรื่องแลนด์บริจด์ สงขลา สตูล แต่กลับทำไม่ได้เพราะเกิดข้อโต้แย้งในพื้นที่ต้องเสียโอกาสไปในโครงการแลนด์บริจด์ระหว่าง จ.สงขลา ท่าเรือน้ำลึกสงขลา กับ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล ทางการก็ต้องมีทางเลือกพิจารณาหาพื้นที่ใหม่ สุดท้ายได้แลนด์บริจด์ชุมพรระนองไป ระหว่าง จ.ชุมพร กับ จ.ระนอง จ.ชุมพร จ.ระนอง กลับเป็นพื้นที่ FEC ส่วนทาง จ.สงขลา จ.สตูล ก็เสียโอกาสไป

จ.สงขลา โครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าก็ควรมี หาใช่ไม่เฉพาะพื้นที่ อ.จะนะ การลงทุนมีข้อดีมีข้อเสีย แต่จะต้องดำเนินการอย่างลงตัวมีการฟื้นฟู มีการเยียวยา ให้เป็นที่ตอบรับกันได้ทุกฝ่าย ที่ทรงพลรอความหวังชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ภายใต้การบริหารจัดการของ”เศรษฐา ทวีสิน”นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง

© 2021 thairemark.com