Thursday, 25 July 2024 - 10 : 28 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘คนจน-รวย’เห็นต่างแจกเงินหมื่นแบบไหนไม่สะดุด!!!

มาตรการแจกเงิน Digital Wallet 10,000 บาท มูลค่ารวม 560,000 ล้านบาท สร้างผลผลิตรวม (หรือปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบ) เป็นมูลค่า 1,614,517 ล้านบาท (ซึ่งคิดเป็น Output Multiplier = 2.88 เท่า) คิดเป็นมูลค่า GDP ณ ราคาประจําปีเท่ากับ 604,254 ล้านบาท ผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นบวกในระยะสั้น แต่ยังมีความไม่ชัดเจน น่าจะทําให้อัตราการขยายทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อย 1.5- 2% จากการคาดการณ์ Base Case อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวอาจไม่ส่งผลบวกในระยะยาว

เมื่อพิจารณาเฉพาะผลกระทบด้านบวกของมาตรการแจกเงิน Digital Wallet มูลค่ารวม 560,000 ล้านบาท โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ทั้งหมด เพื่อศึกษาถึงผลของจํานวนรอบของการหมุนเวียนของเม็ดเงินใช้จ่ายในระบบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พบว่า มีผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.14- 3.30% จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกรณีไม่มีมาตรการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลด้านบวกอาจถูกหักล้างด้วย ข้อจํากัด ในการเข้าถึงเทคโนโลยี อาจมีเม็ดเงินรั่วไหลออกจาระบบ การก่อหนี้สาธารณะอาจส่งผลให้เกิด Crowding Out Effect และ ไปเบียดบังการลงทุนภาคเอกชน ประชาชนบางส่วนอาจไม่ใช้สิทธิ เป็นต้น

© 2021 thairemark.com