Wednesday, 29 May 2024 - 11 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ไม่พลิกโผ!”วันนอร์”นั่งปธ.สภา-“ปดิพัทธ์”รองคนที่ 1-“พิเชษฐ์”คนที่ 2 ไร้คู่แข่ง

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2566 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานในการประชุมชั่วคราว เพื่อเลือกประธานและรองประธาน ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ ส.ส.ชุดที่ 26 ที่ กกต. รับรอง ทั้งสิ้น 500 คน ล่าสุดมีเข้ามารายงานตัว รวมทั้งสิ้น 498 คน เนื่องจาก น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ยื่นหนังสือลาออกจากส.ส. ก่อนปฏิญาณตน อย่างไรก็ดีมีข่าวแจ้งว่า มีส.ส.ที่ร่วมลงชื่อเข้าประชุมได้ ทันการกล่าวปฏิญาณตน มีเพียง 497 คน ขาดเพียง 1 คน ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อและจะให้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาฯ ครั้งถัดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมสภาฯ นัดแรกนั้น ได้นัดหมายเวลา 09.30 น. แต่เปิดประชุมได้ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด 35 นาที เนื่องจากรอส.ส.ตามที่มารายงานตัวต่อสภาฯ ให้ครบจำนวน 498 คน

วันมูหะมัดนอร์ มะทา

จากนั้นเวลา 10.06 น.เริ่มประชุม โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาฯ ได้เชิญให้พล.ต.ท.วิโรจน์ เป็นประธานชั่วคราวก่อน ต่อมาพล.ต.ท.วิโรจน์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทำหน้าที่ประธานประชุมนัดแรก ขณะนี้มีส.ส.มาร่วมประชุมแล้ว 496 คนถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นได้ให้ส.ส.กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงขั้นตอนการลงมติเลือกประธานสภาฯ จะใช้วิธีลงคะแนนลับโดยการเชียนชื่อ

จากนั้นได้ให้สมาชิกเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นประธานสภาฯ โดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เสนอชื่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ โดยไม่มีส.ส.คนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเลย

ต่อมานายวันนอร์ ได้ลุกขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ว่า ขอบคุณส.ส.ที่เสนอชื่อให้มาทำหน้าที่ในครั้งนี้ถ้าได้รับไว้วางใจให้เป็นประธานสภาฯ ยืนยันว่า1. จะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงให้ไว้กับสมาชิกสภาฯเมื่อวันที่ 3 ก.ค.มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 2.จะทำหน้าที่โปร่งใส สุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และข้อบังคับการประชุมสภาฯ 3.จะกำหนดแนวทางร่วมกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติ กระทู้ถามอย่างเป็นระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ส.ส.ทำหน้าที่เต็มความสามารถ

4.จะให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของกรรมาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนทุกกรณี 5.จะร่วมกับส.ส.เพื่อดำเนินการนโยบายการต่างประทเศ งานของรัฐสภา เพื่อประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ 6.จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันพระปกเกล้า ส่งเสริมงานนิติบัญญัติ และสนับสนุนงานทีวี และวิทยุรัฐสภาให้เป็นสถานีของประชาชน ในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับทุกภาคส่วนและยั่งยืนต่อไป

หลังจากนั้นประธานที่ประชุมระบุว่า มีเพียงรายชื่อเดียวเท่านั้นไม่มีคู่แข่ง ส่งผลให้นายวันมูหะมัดนอร์ ได้รับตำแหน่งประธานสภาฯ

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

ต่อมาเวลา 10.30 น.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานสภาฯชั่วคราว เพื่อเลือกรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง แต่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เสนอชื่อนายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นคู่ชิงตำแหน่ง ทำให้ต้องลงคะแนนเป็นการลับ ผ่านบัตรลงคะแนน จากนั้นประธานสภาฯชั่วคราวได้ให้ ผู้ถูกเสนอชื่อได้แสดงวิสัยทัศน์

จากนั้นเวลา 11.07 น.มีการลงคะแนนโดยการรับบัตรลงคะแนนตามลำดับอักษร เมื่อลงคะแนนครบแล้ว นับคะแนน โดยนายเฒ่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล หยิบบัตรประกาศทีละบัตร ชูบัตรพร้อมประกาศว่าเป็น บัตรดี เลือกปดิพัทธ์ หรือบัตรดี เลือกวิทยา หรือบัตรดี งดออกเสียง จนครบทั้ง 498 คน

ผลการนับคะแนนปรากฎว่า นายปดิพัทธ์ 312 ได้คะแนน นายวิทยา 105 ได้คะแนน งดออกเสียง 77 บัตรเสีย 2 ทำให้นายปดิพัทธ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

หลังจากนั้นเวลา 13.45 น. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เสนอชื่อ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เพียงคนเดียว

โดยนายพิเชษฐ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ จากนั้น พล.ต.ท.วิโรจน์ ประกาศว่าเนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่ออื่น นายพิเชษฐ์ จึงเป็นรองประธานสภาฯคนที่2 และสั่งปิดการประชุมเมื่อเวลา 13.50 น.

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฏร สมัยที่ 26 ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยมีข้อความระบุ ว่า ขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ในการไว้วางใจในการดำรงตำแหน่ง “ประธานสภาผู้แทนราษฏร” โดยการเสนอของคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

โอกาสนี้ผมขอย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ดังต่อไปนี้

1.ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป

© 2021 thairemark.com