Monday, 24 June 2024 - 9 : 40 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เปิดงานโครงการ พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดนนทบุรี ครั้งยิ่งใหญ่

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดนนทบุรี”ที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี พร้อมด้วย นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จ่าสิบเอกมงคล อัศวนิโครธร นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้า นางทริญา ไชยวงค์ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี น.ส.ณารินทร์ เทศขยันประธาน YEC จังหวัดนนทบุรี นายแบงค์ชาติ แก้วชมพู ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดนนทบุรี” ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย Lot 21 จังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือคร้อนของประชาชน นำกองทัพสินค้าลดค่าครองชีพ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชน ราคาถูก คุณภาพดี ร่วมจำหน่าย อาทิ สินค้าจากโรงงานลดพิเศษ เครื่องนอน ที่นอน แว่นสายตา น้ำยาซักล้าง เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า น้ำผลไม้บรรุจุกล่อง ผลไม้กระป๋อง ยาหม่อง แชมพูสมุนไพร น้ำสมุนไพร งานไม้ต่างๆ วัสดุ อุปกรณ์การเกษตร สินค้าแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จหลากหลายเมนู ออกจำหน่ายกว่า 100 คูหา อีกทั้ง ยังมีสินค้าไฮไลท์ลดค่าครองชีพที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีนำมาจำหน่าย ได้แก่ หมูเนื้อแดง ราคา 125 บาท/กก. ไก่น่องสะโพก ราคา 50 บาท/กก. ไข่ไก่ เบอร์ 23 (คละ) ราคา 70 บาท/แผง น้ำมันพืชปาล์ม 36 บาท/ลิตร น้ำตาลทราย 15 บาท/กก. ข้าวหอมมะละ 5 กก. ราคา 100 บาท/ถุง ข้าวขาว 5 กก. ราคา 75 บาท/ถุง สินค้าไฮไลท์ เปิดจำนวน วันละ 3 รอบ เวลา 12.00 น. , 15.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน จัดงานขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานหน้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ วันที่ 4-6 มีนาคม 2566ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองไทรม้า วันที่ 10-12 มีนาคม 2566ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานหน้าวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย วันที่ 17-19 มีนาคม 2566

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการทุกจังหวัดเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดนนทบุรี มีการดำเนินการ 3 ครั้ง กระจายไปในพื้นที่ 3 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และสินค้าที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชน เป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นอย่างมาก อีกทั้งในงานยังมีผู้ประกอบการ โรงงาน ผู้ผลิต นำสินค้ามาร่วมจำหน่ายและลดราคาเป็นพิเศษ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการอีกทาง และสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หลังจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดคลี่คลายลง จังหวัดนนทบุรีเพิ่งจะเริ่มมีการจัดงาน

อย่างในงานนี้ นอกจากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จะนำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพมาลดราคาพิเศษแล้ว เราเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ค้า เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรได้นำสินค้าของตัวเองมาจำหน่ายในงานด้วย จำนวน 100 คูหา สินค้าค่อนข้างหลากหลาย มีความน่าสนใจ ผู้ผลิต นำสินค้ามาลดราคาด้วยตัวเอง สร้างความสนใจให้กับประชาชนผู้บริโภค กระตุ้นการซื้อขาย เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยคาดการณ์ว่าการจัดงานทั้ง 3 ครั้งนี้ จะสามารถสร้าง มูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

นายอภิชัย กล่าวต่ออีกว่า โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้แนวทางการเป็นนนทบุรี 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ (Livable City) ได้แก่เศรษฐกิจดี – ฐานรากเข้มแข็ง ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้าและบริการ ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสะดวกดี – ยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐ พัฒนาเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานสะอาดดี – ปรับภูมิทัศน์ให้น่ามองปลอดภัยดี – แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนสิ่งแวดล้อมดี – แก้ไขน้ำเสียชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5คุณภาพชีวิตดี – พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งทางจังหวัดนนทบุรี มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อสนับสนุน ผลักดันให้เป็นไปตามแนวทางของนนทบุรี 6 ดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยจังหวัดนนทบุรีมีการวางแผนการจัดงานโครงการนนทบุรีแฟร์ เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก คาดว่าจะมีการจัดในปีงบประมาณ 2567 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรียังมีกิจกรรมเพื่อลดค่าครองชีพในปี 2566 อีกหลายครั้งครอบคลุมทุกอำเภอ อาทิ กิจกรรมธงฟ้าเคลื่อนที่

นายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี กล่าว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีการปรับราคาสูงขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี จึงจัดงานเพื่อนำสินค้าอุปโภค บริโภคราคาลดค่าครองชีพ และประสานผู้ประกอบการนำสินค้าลดราคาพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรงมาร่วมจำหน่าย โดยโครงการฯ จะเป็นการจัดงาน จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 คูหา สินค้าลดราคาสูงสุดถึง 60% โดยคาดว่าการจัดโครงการฯ นี้จะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้ถึง 30-40% คิดเป็นเงินร่วม 2 ล้านบาท สามารถกระตุ้นการซื้อขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้มากกว่า 10 ล้านบาท

© 2021 thairemark.com