Friday, 24 May 2024 - 2 : 36 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รัฐบาลไฟเขียวแผน 5 ปีกรอบความร่วมมือแม่โขง–ล้านช้างพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ว่า ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 มีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ซึ่งตกลงร่วมส่งเสริมความร่วมมือ 6 สาขา ได้แก่ 1)สาขาความเชื่อมโยง 2)สาขาการพัฒนาศักยภาพ ในการผลิต 3)สาขาความร่วมมือทรัพยากรน้า 4)สาขาการเกษตร 5)สาขาการลดความยากจน และ 6)สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน สำหรับแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน

โดยมีภารกิจสำคัญ 9 ด้าน ดังนี้ 1.การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม อาทิ (1)ส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ในกระบวนการผลิต (2)จัดตั้งตลาดแม่โขง – ล้านช้างสำหรับสินค้าเกษตร (3)จัดทำแผนความร่วมมือในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน (4)การท่องเที่ยวอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง ปรับปรุงระบบศุลกากรผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่ง 3.โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน ส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาค

ส่วน 4.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางการค้าและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสำคัญบนพื้นฐานของความเข้มแข็งด้านดิจิทัล 5.เขตเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาคโดยการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และการขับเคลื่อนการค้าชายแดน 6.การจัดประชุมนิทรรศการ การสร้างแบรนด์แม่โขง – ล้านช้าง และส่งเสริมการพัฒนาเมืองแสดงสินค้านานาชาติ 7.การบ่มเพาะและการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและการค้าที่เอื้อต่อการเติบโตสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสร้างเวทีความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 8.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 9.การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ด้านการชลประทาน และการใช้ทรัพยากรน้ำ และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิจัยประยุกต์

© 2021 thairemark.com