Monday, 4 December 2023 - 7 : 27 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

รมว.สุชาติ เยี่ยมโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ชูสถานประกอบการจ้างแรงงานถูกกฎหมาย ดูแลสิทธิ สวัสดิการเท่าเทียม

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายโดยมี นายเจษฎา ศิริมงคลเกษม ประธานบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปเนื้อไก่ และเนื้อสัตว์ที่ปรุงเสร็จ แช่เย็น หรือแช่แข็ง ปัจจุบันมีลูกจ้าง 5,004 คน เป็นคนไทย 1,444 คน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 3,560 คน ลูกจ้างพิการ จำนวน 32 คน

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า การลงพื้นที่มายังบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด ในวันนี้ ได้พบปะกับผู้บริหาร และเยี่ยมชมสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวแห่งนี้ ต้องขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ได้จัดสวัสดิการ ทั้งที่พักอาศัย อาหาร รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ดูแลแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการกับสถานประกอบการเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ทั้งในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การรักษาพยาบาล การได้รับสวัสดิการจากสถานประกอบการ อย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดิม

“การใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะเกิดความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สำคัญจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการดูแลสิทธิให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ตลอดจนจะช่วยต่อต้านการบังคับใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด

© 2021 thairemark.com