Wednesday, 17 April 2024 - 5 : 59 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สวนดุสิตโพลเผย“คนไทยอธิษฐาน” วันลอยกระทงปีนี้ ขอครอบครัวมีความสุข-ประเทศสงบ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 หัวข้อ “คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นกรณีเทศกาลลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ทำให้หลายพื้นที่ได้เตรียมการจัดงานลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

  1. หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในปีนี้หรือไม่

อันดับ 1 สนใจ 72.14%

อันดับ 2 ไม่สนใจ 27.86%

  1. ในปีนี้ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในรูปแบบใด

อันดับ 1 ลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน 60.67%

อันดับ 2 ทั้งสองแบบ 28.96%

อันดับ 3 ลอยกระทงออนไลน์ 10.37%

  1. สิ่งที่ประชาชนอยากอธิษฐานในวันลอยกระทง

อันดับ 1 ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 41.52%

อันดับ 2 ขอให้ตนเองประสบความสำเร็จ ในเรื่องงาน/เรื่องเรียน 39.23%

อันดับ 3 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจดีขึ้น 20.82%

  1. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้หรือไม่

อันดับ 1 ช่วยสืบสาน 83.49%

อันดับ 2 ไม่ช่วยสืบสาน 16.51%

  1. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้หรือไม่

อันดับ 1 ได้ 88.45%

อันดับ 2 ไม่ได้ 11.55%

  1. จากเหตุการณ์ “อิแทวอน” เกาหลีใต้ นำมาเป็นบทเรียนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญๆ

อันดับ 1 การจัดงานควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม 90.09%

อันดับ 2 มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว 80.78%

อันดับ 3 จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ตำรวจ หน่วยแพทย์ กู้ภัย 79.66%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงปีนี้ส่งสัญญาณคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลโพล พบว่า กลุ่มคนเจน Z สนใจไปร่วมงานลอยกระทงมากถึงร้อยละ 82.22 รองลงมาคือ กลุ่มคนเจน Y ในขณะที่กลุ่มคนบูมเมอร์มองว่าจะลอยกระทงทางออนไลน์ ส่วนการอธิษฐานยังคงเป็นความหวังและที่พึ่งทางใจของคนไทย พบว่า กลุ่มคนเจน Z และเจน Y อธิษฐานขอให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องงาน/เรื่องเรียน ในขณะที่คนบูมเมอร์ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งนี้อยากให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ “อิแทวอน” มาปรับใช้ในการจัดงานอย่างเหมาะสมด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า คนไทยมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมา ซึ่งปีนี้ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นอันมาก เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองอำนวยพรให้สำเร็จตามความตั้งใจ รวมถึงขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ทั่วประเทศต้องหยุดชะงัก จากหลายปีที่ผ่านมาประชาชนออกมาลอยกระทงน้อยลง ยอดขายกระทงลดลงครึ่งหนึ่ง นั่นเป็นดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจดัชนีหนึ่งสำหรับประเทศไทยเลยก็ว่าได้

สำหรับลอยกระทงปีนี้ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และยังเป็นการช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สืบต่อไป ทางภาครัฐและเอกชน ควรมีการวางแผนในการจัดงาน จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเที่ยวอย่างมีความสุข

© 2021 thairemark.com