Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 09 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ศาลเยาวชนฯลุยส่งเสริมทักษะอาชีพผู้กระทำผิดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย ความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี พันตำรวจโทวรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจตลอดจนศูนย์ฝึกและอบรม ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพพึ่งพาอาศัยตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น โดยได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจร เพื่อคืนเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน

​ทั้งนี้ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดี ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ยังได้มีการลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีพันตำรวจโท วรรพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และนายทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับงานแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในการติดตามแก้ไขและกำกับพฤติกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ

© 2021 thairemark.com