Thursday, 20 June 2024 - 2 : 49 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แบ่งงานทำ ‘บิ๊กรอย’ลุยปราบปราม ‘บิ๊กใหม่’คุมสืบสวน ‘บิ๊กเด่น’ดูความมั่นคง

“พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” ผบ.ตร.เซ็นแบ่งงาน ‘บิ๊กรอย’ ลุยปราบปราม ‘บิ๊กใหม่’ คุมสืบสวน ‘บิ๊กเด่น’ ดูงานความมั่นคง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.มีคำสั่ง ตร. ที่ 494/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มอบหมายงาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) โดยจำแนกเป็น 6 สายงานหลัก โดยมอบหมายงานให้

1.พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานบริหารกำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., ตท.(เฉพาะการลาไปต่างประเทศ) บ.ตร., รพ.ตร.(ยกเว้น นต.) บช.ศ., รร.นรต., บช.น.(เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.บช.ก.) ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร.(ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) สท., สลก.ตร., วน. โรงพิมพ์ตำรวจ

2.พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กำกับดูแล บช.น. (ยกเว้น บก.สส., จร. อคฝ. ศฝร.บช.น.) บช.ภ.1-8 (ยกเว้น บก.กค. บก.สส. ศฝร.ภ.1-8) ภ.9 (ยกเว้น ภ.จว.ยล. ปน. นธ. สภ. 4 อำเภอใน จว.สงขลา, บก.กค. บก.สส., บก.สส.จชต., ศฝร.ภ.9 กก.ปพ.) บช.ก. (ยกเว้น บก.ทล., บก.ปพ. ศฝร.) บช.ปส. สยศ.ตร. (เฉพาะ ผอ.)

3.พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานสืบสวน กำกับดูแลงานสืบสวน บช.น. (เฉพาะ บก.สส.) ภ.1-9 (เฉพาะ บก.สส.) บช.สอท., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ, โรงพยาบาลตำรวจ (เฉพาะ สถาบันนิติเวชวิทยา)

4.พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี กำกับดูแลสำนักงานกฎหมายและคดี, กมค., ภ.1-9 (เฉพาะ บก.กค.)

5.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ กำกับดูแล บช.น. (เฉพาะ บก.จร., บก.อคฝ.) ภ.9 (เฉพาะ ภ.จว.ยะลา., ปน., นธ., สภ. 4 อำเภอ จว.สงขลา, บก.สส.จชต., กก.ปพ.) ศปก.ตร.สน., บช.ก.(เฉพาะ บก.ทล.) บช.ทท.,สตม. (ยกเว้น ศฝร.ตม.), ตชด. (ยกเว้น กฝ.) ,บช.ส.(ยกเว้น บก.ส.3) สยศ.ตร.

6.พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) รับผิดชอบงานกิจการพิเศษ สยศ.ตร. (เฉพาะ ผก.), บช.ก. (เฉพาะ บก.ปพ.), บช.ส. (เฉพาะ บก.ส.3), ตา. (ยกเว้นการลาไปต่างประเทศ), สบร.(ILBA) และงานนโยบายเร่งด่วน (นรด.)

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผบ.ตร. ได้แบ่งงานศูนย์อาชญากรรมพิเศษ โดยมอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ศปลป.ตร.), ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.)

พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื่อเพลิง (ศนม.ตร.), ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ (ศปจร.ตร.) และศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง (ศปอร.ตร.)

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ (ศปทส.ตร.), ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) และศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม (ศปป.ตร.)

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.), ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง (ศปข.ตร.), ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.), ศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.ตร.), ศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) (ศบตอ.ตร.)

พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ศตปค.ตร.), ศูนย์บริหารงานสอบสวนคดีอาญา (ศส.ตร.)

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช. เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและคนเข้าเมือง (ศปชก.ตร.)

© 2021 thairemark.com