Friday, 14 June 2024 - 7 : 14 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

น่าน-แขวงไชยบุรีลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว

น่าน-แขวงไชยบุรี จัดประชุมพร้อมลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชายแดนไทย-ลาว

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยบุรี สปป.ลาว เป็นประธานร่วมกันในลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 โดยมีคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ต. ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน โดยที่ประชุมได้หารือถึงประเด็นในการจัดทำบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12

มีสาระสำคัญ อาทิ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทบทวนถึงการปฏิบัติตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเกิดผลความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการค้าขาย การท่องเที่ยว การร่วมมือด้านสาธารณสุข การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเข้าร่วมงานบุญประเพณีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองฝ่าย ได้มีการพัฒนาร่วมกันที่ดีขึ้น การแสดงความยินดีต่อเจตจำนงของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่สนับสนุนด้านความสัมพันธ์ร่วมมือไทย-ลาว ลาว-ไทย ให้มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ การร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนจังหวัดน่าน-แขวงไชยบุรี การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออก บริเวณชายแดน ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือด้านแรงงาน การร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การร่วมมือในกรณีบุคคลของแต่ละฝ่ายถูกจับกุมคุมขัง ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดน

รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาสุขภาพตามความเหมาะสม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมมือป้องกันไม่ให้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงและทำมาหากินล่วงล้ำตามชายแดนของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายต้องแจ้งให้ทราบซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมแก้ไขอย่างรวดเร็ว การสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม เป็นต้น

โดยการลงนามบันทึกการประชุมความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย-ลาว จังหวัดน่าน – แขวงไชยบุรี ครั้งที่ 12 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองฝ่าย และในการประชุม ครั้งที่ 13 สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งถัดไป

© 2021 thairemark.com