Friday, 24 May 2024 - 2 : 48 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ” ชงจัดตั้งเขตเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียว

ชัยภูมิ-“สภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ” ชงจัดตั้งเขตเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงานและบูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อน

นายสุทศ พรมสุบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ธิสา หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนในการจัดตั้งเขตเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงาน บริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โดยกำหนดแผนปฏิบัติงาน ร่วมกับนางศศิมาภรณ์ พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ,นางศิวาพร เรย์โนล์ดส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา น้อยวิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพานิชย์จังหวัดชัยภูมิและนายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวม 10 ท่าน

ซึ่งที่ประชุมเห็นควรดำเนินการ ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และบูรณาการร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อน การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานฯนั้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แนวทางการดำเนินการจัดตั้งเขตเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวเห็นควรนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนต่อไป

© 2021 thairemark.com