Saturday, 13 July 2024 - 11 : 20 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนทุนทายาทเกษตรกรเรียนฟรี ปวส.- ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน ทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทานพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยชื่อดังและสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศ มอบทุนการศึกษา ปี 2565 เรียนต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ด้านสัตวแพทย์และการเกษตร 107 ทุน สร้างคนรุ่นใหม่นำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพเกษตรกรรมและการเลี้ยงโคนม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาภาคเกษตรและระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม

ในสาขาสัตวแพทย์ และสาขาสัตวศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งปี 2562 และในปี 2564 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ขยายโครงการความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีด้านเกษตรกรรมและประมงเพิ่มเติม มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปวส.ให้กับ บุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึ่งมีผู้ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการดังกล่าว รวม 10 คน เข้าศึกษา ในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ 5 คน และสาขาสัตวศาสตร์ 5 คน ได้มอบเงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร รวม 2,428,400 บาท

ทั้งนี้หากนับรวมผลการดำเนินโครงการตั้งปีการศึกษา 2562 – 2564 กรมฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรแล้วจำนวน 20 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,948,200 บาทสำหรับในปีการศึกษา 2565 กรมฯ ได้จัดสรรดอกผลเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) จำนวน 9.271 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 โครงการ โดยมีสถานศึกษาที่ร่วมตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ และสาขา สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 4 แห่ง 30 ทุน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. (ด้านการเกษตร) 50 ทุน ปริญญาตรี 10 ทุน และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ด้านการเกษตร) 20 ทุน ในสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ในสถาบันการศึกษาจำนวน 51 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการอาชีวศึกษาด้านเกษตรและประมงทั่วประเทศ

สำหรับระยะเวลาการเปิดรับสมัครนั้นจะขึ้นอยู่กับประกาศกำหนดรับสมัครของแต่ละสถานศึกษา สำหรับบุตร – หลาน สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจขอรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ : http://office.cpd.go.th/cooptrain หัวข้อ “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา” หากมีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถามที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0 2669 4577 และ 0 2241 2705 ต่อ 208 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อมอบทุนการศึกษาทั้ง 2 โครงการ กรมฯ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเปิดโอกาสบุตร-หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลี้ยงโคนม

ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์ และได้ขยายผลสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (ด้านการเกษตร) และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ด้านการเกษตร) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ปีการศึกษาละ 80 ทุน และกรมฯ ได้จัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรได้นำความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลับไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว และช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การเกษตรและอาชีพด้านการเกษตร สร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

© 2021 thairemark.com