Friday, 14 June 2024 - 5 : 56 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ทรัพย์ยั่งยืนฯ เยือน ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 63 จ.ร้อยเอ็ด พร้อม สนับสนุน “ยุวเกษตร”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวเพ็ญภักดิ์ ลีกระจ่าง ประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ 59 จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร บริษัท เยี่ยมชม โครงการ “ยุวเกษตร” โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวธนภรณ์ ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครูให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากนายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ

CEO บริษัททรัพย์ยั่งยืนฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การ เข้ามาเยี่ยมชมโครงการยุวเกษตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ครั้งนี้ เพื่อต้องสนับสนุนส่งเสริม โครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องการ ช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว และเห็นว่าโครงการนี้ เป็นการเพาะบ่มการเรียนรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะการดำเนินชีวิตตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยในอนาคต

นางสาวธนภรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 กล่าวว่า ทางโรงเรียนยินดี ที่บริษัท ทรัพย์ยั่งยืนเอ็นเตอร์ไพรส์ 59 จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญ และเข้ามาเยี่ยมชมโครงการยุวกษตรในครั้งนี้ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 100 กว่าไร่ แบ่งจัดทำเป็นพื้นที่ แปลงเกษตร จำนวน 30 ไร่ พัฒนาปลูกแปลงผักไปแล้วจำนวน 15 ไร่ ส่วนที่เหลืออีก 15 ไร่ สามารถนำมาพัฒนาปลูกแปลงข้าวสาธิตได้

ด้านนายดำรงค์ศักดิ์ นายอำเภอธวัชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 มีนักเรียนอยู่ในการดูแล 500 กว่าคน และมีนโยบาย จัดกิจกรรมด้านการเกษตรให้นักเรียนได้มีทักษะด้านการเกษตร และได้นำมาเป็นอาหารกลางวัน ลดรายจ่ายให้กับโรงเรียน ขณะเดียวกันทักษะนี้ก็จะติดตัวเด็กไป สามารถช่วยเหลือครอบครัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในอนาคต

© 2021 thairemark.com