Sunday, 25 February 2024 - 4 : 53 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เขื่อนโคราช 27 แห่งวิกฤติเหลือน้ำใช้การแค่ 54 % งดปล่อยน้ำให้เกษตรกร

นครราชสีมา-เขื่อนพิมาย งดปล่อยน้ำให้เกษตรกรแล้ว หลังเหลือน้ำเพียง 69 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 27 แห่งของโคราช เหลือน้ำใช้การแค่ 54 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น วอนใช้น้ำอย่างประหยัด สำรองไว้ใช้อุปโภค-บริโภคให้เพียงพอตลอดหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เริ่มเหลือน้อย ส่อส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.พิมาย ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้ทำการปิดประตูเขื่อนพิมายทั้งหมด 6 บานทางด้านทิศตะวันออก และปิดประตูเขื่อน จำนวน 2 บานทางด้านทิศใต้ หลังจากพบว่า ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเหลือน้อย เนื่องจากน้ำฝน-น้ำท่าไหลเข้าเขื่อนพิมายน้อยกว่าทุกปีเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ปีนี้ปริมาณน้ำภายในเขื่อนพิมาย มีน้ำเหลือน้อยกว่าทุกปี

โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จึงจำเป็นต้องงดปล่อยน้ำให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ชลประทา ด้านท้ายเขื่อนพิมายได้ใช้ทำการเกษตร เพื่อสงวนน้ำดิบไว้ใช้ผลิตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบัน ปริมาณน้ำเขื่อนพิมาย เหลืออยู่เพียง 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69.82 % ของความจุทั้งหมด 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร จะต้องสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพิมาย และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อ.พิมาย ได้ใช้อุปโภค บริโภคช่วงหน้าแล้งของปีนี้

ในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ,อ่างเก็บน้ำมูลบนและ อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาตรน้ำรวมเหลือ อยู่ที่ 499.20 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 56.38 % และเป็นน้ำใช้การได้ 461.76 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 54.45 % ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 23 แห่ง เหลือปริมาตรน้ำเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 196.78 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 59.41 % และเป้นน้ำใช้การได้ 171.74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 56.09 % ทำให้ปริมาตรน้ำรวมที่เหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวม 27 แห่ง มีน้ำคงเหลืออยู่ที่ 695.98 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 57.20 %

โดยเป็นน้ำใช้การได้ 633.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 54.88 % เท่านั้น ทางโครงการชลประทานนครราชสีมา จึงจำเป็นต้องบริหารจัดน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้เพียงพอใช้ไปตลอดหน้าแล้งจนกว่าจะถึงฤดูฝนปีนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ได้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com