Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 17 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ชวนเที่ยว “งานเกษตรแม่โจ้”ฉลองครบ 90 ปี ม.แม่โจ้ เชียงใหม่

ม.แม่โจ้ ฉลองครบ 90 ปี จัดใหญ่ “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี” เน้น 3 เรื่อง “เกษตร-อาหาร-สุขภาพ” พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ “แม่โจ้ 100 ปี”

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงาน “เกษตรแม่โจ้ 90 ปี” ขึ้นระหว่าง 16 – 24 ธันวาคม 2566 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และการบริการวิชาการเกษตรร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนภาคีเครือข่ายอย่างกว้างขวาง ภายใต้แนวคิด “เกษตร อาหารและด้านสุขภาพ” เป็นแกนหลักในการจัดงาน เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางการเกษตร มีผลงานด้านวิชาการ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่โดดเด่นมากมาย ทั้งเกษตรพื้นฐานรวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมเกษตรต่างๆ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งผลงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ อบรม สัมมนา ตลาดสินค้าเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และเวทีการแสดงภาคบันเทิงในทุกค่ำคืน

อธิการบดี ม.แม่โจ้ เผยต่อว่าไฮไลต์ของงาน มีทั้ง 9 ผลงานเด่น 90 ปีแม่โจ้ สร้างคุณค่าเกษตรไทย ไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ ข้าวหอมเพื่อคนไทย,กล้วยไม้รองเท้านารีแม่โจ้พันธุ์ใหม่ของโลก, ปทุมมาแม่โจ้สายพันธุ์ใหม่เพื่อตลาดไม้ดอกส่งออก, พันธุ์ผักชื่อพระราชทาน 14 พันธุ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่เกษตรกร, การค้นพบ ปลาค้อพันธุ์ใหม่ ปลานักอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ, การค้นพบตั๊กแตนแม่โจ้-แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ผืนป่า, องค์ความรู้การผลิตลำไยแม่โจ้, ชาเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร เพื่อสุขภาพ และแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร

นอกจากนี้ ยังมีการแจกทุน 90 ปี 999 ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้ นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเสวนาวิชาการ เกษตร อาหาร สุขภาพ เช่น Co-Creation: กระบวนการร่วมสร้างสรรค์เมืองนวัตกรรม เกษตร อาหาร สุขภาพ, เสวนาทิศทางเกษตรปลอดภัยในเวทีไทย เวทีโลก ตลอดจนการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ทางพืช สัตว์ ประมง

“ขอเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป เที่ยวงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ระหว่างวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.053-873330 หรือเพจเฟซบุ๊ก “Kaset Maejo 2023” (www.facebook.com/kasedmaejo) โดยเฉพาะศิษย์เก่าแม่โจ้ไม่ควรพลาดในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เพราะมีการจัดงานแม่โจ้คืนถิ่น มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน มีการเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 90 ปี 90 คนเด่น” อธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวเชิญชวนเชิญชวน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งเมื่อปี 2477 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ในปี 2567 เป็นวาระครบรอบ 90 ปี ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวนมาก และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย

อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานองค์กรภาคีที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์แม่โจ้ 100 ปี

© 2021 thairemark.com