Wednesday, 29 May 2024 - 11 : 47 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีลุยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ผู้ว่าฯชลบุรีน้อมนำน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 กันยายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายศรายุทธ ไชยกอง นายอำเภอเกาะจันทร์ ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม หมู่ที่ 3 บ้านสระตาพรหม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ทั้งนี้ โรงเรียนได้ชนะเลิศได้ยุวชนเกษตรระดับจังหวัด และรองชนะเลิศในระดับเขตการศึกษา

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”โดยน้อมนำและเจริญรอยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมการทำงาน ขยายไปสู่ครัวเรือน ชุมชน สังคม ทำให้ข้าราชการ พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดไปสู่การนำไปขาย เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ

ด้วยการบูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมกัน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และยังทำให้พี่น้องประชาชนและทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความมั่นคงด้านอาหาร โดยมี “ข้าราชการ” เป็นจุดเริ่มต้นในการ “นำ” พี่น้องประชาชนประพฤติปฏิบัติตน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดกับชีวิตของตนเองอย่างยั่งยืน

© 2021 thairemark.com