Tuesday, 5 March 2024 - 11 : 11 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทรงตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของแนวพระราชดำริต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงาน ทรงเสียสละอุทิศตนเพื่อประชาชนโดยเสมอมา

และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลตามรอยพระราชปณิธานเพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรด้วยการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรคราวเดียวกันในทุก ๆ ด้าน โดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานถึงพื้นที่ในวันนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการ ประกอบด้วย คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกข้าวคลินิกยางพารา คลินิกปาล์มน้ำมัน คลินิกหม่อนไหม คลินิกปุ๋ย คลินิกอารักขาพืช คลินิกน้ำบาดาล คลินิกสินเชื่อเพื่อการเกษตร และคลินิกประเมินผล อีกทั้งมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และแม่ค้าตลาดเกษตรกรของจังหวัดชลบุรีร่วมให้บริการอีกด้วย

© 2021 thairemark.com