Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 38 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

Young Smart Farmer”ฤทธิศักดิ์ วรรณมาศ” แปรรูปข้าว สร้างแรงบันดาลใจ “แม้ข้าวจะมีน้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้”

ฤทธิศักดิ์ วรรณมาศ ถือเป็น”Young Smart Farmer”ด้านการผลิตข้าวและการแปรรูป เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในชุมชน และผู้ที่สนใจ ทำหน้าที่เป็นรองประธานกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสี่กั๊ก ส่งเสริมให้คนในกลุ่มใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต มีการตั้งโรงสีข้าวชุมชนขนาดเล็ก เพื่อให้บริการสีข้าวกับเกษตรกรในกลุ่มและพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงมีการแปรรูปผลผลิตของตนเอง เช่น ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี แปรรูปเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ ชื่อ “ขนมลา” ซึ่งจะแปรรูป และจำหน่ายในช่วงเทศกาลประเพณีสารทเดือนสิบของภาคใต้

ฤทธิศักดิ์ เล่าว่า ในกิจกรรมของกลุ่มมีการแปรรูปข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานีเป็นขนมไทยหลากหลายชนิด เช่น ขนมขึ้น ขนมชั้น และขนมลา ซึ่งในตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา มีร้านขายขนมลา 4 ร้าน โดยขนมลาที่กลุ่มทำมี 2 ชนิดคือ ขนมลาเช็ดและขนมลากรอบ ซึ่ง ขนมลาเช็ด มีจุดเด่นคือ เนื้อสัมผัสนิ่ม มีรสชาติหวานมัน แผ่นเล็ก ส่วนขนมลากรอบ มีเนื้อสัมผัสกรอบ ละลายในปาก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สำหรับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้าน ทั้งด้านสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้เรื่องข้าว นำเกษตรกรไปอบรม ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ดี ทำให้ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

จากอดีตที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองอย่างต่อเนื่องทุกๆปี มีการทำนาแบบเดิมซ้ำๆ ทำให้ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง หลังจากศูนย์ฯเข้ามาให้คำแนะนำ ทำให้ได้รับองค์ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้ลดปัญหาโรคและแมลง ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพดี ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดแปรรูปเป็นขนมไทย สร้างมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น พื้นที่นา 2 ไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 1 ตัน หากขายข้าวกับโรงสีมีรายได้ประมาณ 8,000 บาท แต่เมื่อนำข้าวมาสร้างมูลค่าด้วยการการแปรรูป มีรายได้ประมาณ 100,000 บาท เป็นการสร้างมูลค่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรและชุมชน

ฤทธิศักดิ์ กลายเป็นต้นแบบของความพยายามสู่ความสำเร็จ ด้วยความอยากรู้ อยากทดลอง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เข้าร่วมการอบรมทุกโครงการ ส่งผลให้นายฤทธิศักดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกข้าวและแปรรูป สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในชุมชน เป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพทำนา แสดงให้เห็นว่า “แม้ข้าวจะมีน้อยแต่สามารถเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นได้”

© 2021 thairemark.com