Monday, 24 June 2024 - 11 : 26 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

อพท.6 ชู 10 เมนู อาหารอร่อย ท้องถิ่นน่าน กระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบอาหาร

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ “Gastronomy Tourism” กำลังเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่อยู่ในกระแส และหากเราเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว กับอาหารแล้ว อาหารถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการนำเสนอ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดน่าน

ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติ วัฒนธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว และสามารถถ่ายทอดเสน่ห์อัตลักษ์ของตัวเอง มารวมเป็นประสบการณ์ ให้กับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงสู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพของชุมชนในจังหวัดน่าน

โดยดึงศักยภาพอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน 10 เมนู จาก 4 ชุมชนพื้นที่พิเศษ ได้แก่ ชุมชนตำบลในเวียง ชุมชนดอนมูล ชุมชนบ่อสวกและชุมชนนาซาว พัฒนาการจัดจานเสิร์ฟและการเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุง และความเป็นมาของอาหารพื้นถิ่นให้น่าสนใจเพื่อนำเสนอเป็นความรู้ที่สนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างการจดจำอาหารเมืองน่าน

© 2021 thairemark.com