Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 56 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“พล.ต.ดร.กรณ์พงศ์” รอง ผอ.กอ.รมน.เดินหน้าโครงการปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจเยาวชน

พลตรี.ดร.กรณ์พงศ์ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)ร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 66 (หมู่ช้าง) จัดทำโครงการปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจเยาวชน (บันได 4 ขั้น รู้ รักษ์ สำนึก และ แทนคุณ ) โดยมี นักเรียน และครู ในสังกัด สพฐ.และอาชีวะ กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม ณ โรงเรียน สตรีวิทย์ 2

เริ่มโครงการโดยมี ดร. กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ,ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะนักศึกษา วปอ.66 (หมู่ช้าง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ศรมณี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แข มังกรวงษ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน หัวข้อ การผลิตวีดิทัศน์สั้น

หลักสูตรภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนร่วม สนับสนุนโครงการ วัตถุประสงค์ ต้องการให้เยาวชนไทยเรียนรู้ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ขนบธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ชาติไทย พลัง solfpower เพื่อให้เยาวชน ภูมิใจที่เป็นคนไทยและช่วยกันรักษาความเป็นไทย

© 2021 thairemark.com