Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 46 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ซีพี ออลล์’ ร่วมส่งเสริมพุทธศาสนาจัดสอบธรรมศึกษาพนง.-คนทั่วไป

พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับคนรุ่นใหม่ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะผู้แทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้เรียนธรรมะศึกษานั้นได้เข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาไม่ว่าของวิชาพุทธประวัติ ธรรมะ และวินัยในการปฏิบัติในการครองคน ครองงาน และครองเรือน หลักสูตรของธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงหลักพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น เมื่อรู้และเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติ และดูแลรักษาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ยิ่งขึ้น การที่บริษัทจัดให้มีธรรมศึกษาจึงเป็นเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง พนักงานที่สนใจก็มีกำลังใจในการทำงาน และยังส่งผลให้มีความตั้งใจทำหน้าที่ให้ถูกต้องและสุจริต มีวินัยในตนเอง ในการทำงานก็มีความเรียบร้อยยิ่งขึ้น

นางปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานพุทธปัญญาชมรม กล่าวว่า ซีพี ออลล์ เป็นภาคเอกชนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวงให้เป็นสถานที่จัดสอบต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 22 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ คนรุ่นใหม่ ไปจนถึงระดับบริหารและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าร่วมสอบในโครงการธรรมศึกษา ตามนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานหลักพระพุทธศาสนา ภายใต้ปณิธานของบริษัท “Giving and Sharing” โครงการสอบธรรมะศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของซีพี ออลล์ ที่หล่อหลอมพนักงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคม

ซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงให้จัดสอบธรรมศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 22 มีพนักงานซีพี ออลล์สอบผ่านธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอกรวมแล้วกว่า 14,000 คน โดยในปีนี้มีผู้ร่วมเข้าสอบ จำนวน 450 คน แบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 232 คน ชั้นโท จำนวน 145 คน และชั้นเอก จำนวน 73 คน โดยในครั้งนี้พระครูพุทธมนต์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นตัวแทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเมตตามาเป็นประธานและอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวงประจำปี 2566 ให้กับผู้เข้าสอบ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นอกจากการจัดสอบธรรมศึกษาแล้ว บมจ.ซีพี ออลล์ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและประชาชน เพื่อให้นำหลักธรรมและความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการจัดโครงการธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาแสดงธรรม เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และเจริญสติภาวนาร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ชั้น 14 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok

นางสาวกานต์สิรี ศักดิ์ศรีทรงพร พนักงาน บมจ.ซีพี ออลล์ ที่เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษา กล่าวว่า ซีพี ออลล์เป็นบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกเที่ยงวันศุกร์ เรียกว่า “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” และขยายผลสู่การสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก ให้แก่พนักงานซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาว โดยผู้เข้าสอบต้องศึกษาธรรมะเป็นเวลา 3 ปี เพราะสอบนักธรรมตรี 1 ปี นักธรรมโท 1 ปี และนักธรรมเอก 1 ปี และยังมีการให้รางวัลสำหรับผู้สอบผ่าน สนับสนุนการไปทัศนศึกษาที่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

เราเชื่อว่าธรรมะจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ช่วยลดละกิเลสตัณหา รู้จักอดทนอดกลั้น มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ในภาพรวมกิจกรรมเหล่านี้ทำให้พนักงานมีแนวคิดในการเพื่อส่วนรวมมากขึ้น หลายคนได้รางวัลหลักจากสอบธรรมศึกษาก็คืนเงินรางวัลให้กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ด้านสังคม กิจกรรมนี้ดำเนินการต่อเนื่องมา 22 ปี มีพนักงานสอบผ่านหลายหมื่นคนถือเป็นเรื่องน่ายินดีมาก

ด้าน นายสัญชัย ชัยปาณี หนึ่งในผู้เข้าร่วมสอบ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสอบนักธรรมเอก ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้าง เพราะไม่แน่ใจเลยว่าที่ศึกษามาจะออกสอบหรือไม่ แต่ด้วยความตั้งใจเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามาจะช่วยให้การสอบครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี โดยเหตุผลของการสอบธรรมศึกษาตั้งแต่นักธรรมตรี นักธรรมโท จนมาถึงนักธรรมเอก เพราะเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง จึงอยากศึกษาธรรมะให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอน และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมสอบธรรมศึกษาซึ่งซีพีออลล์จัดสอบทุกปี

© 2021 thairemark.com