Tuesday, 23 April 2024 - 11 : 51 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

แรงงานหนุนผลิตหมอนวดป้อนตลาดท่องเที่ยว-บริการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมในหลักสูตรการนวดสวีดิชเพื่อป้อนแรงงานธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยแรงงาน

นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ชมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯในหลักสูตรนวดสวีดิชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม ณ อาคารวิทยาลัยแรงงานและผู้ผ่านการอบรมเหล่านี้จะเป็นแรงงานสำคัญของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ง 2 หลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี

โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์ ได้รับหมายหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ในหลักสูตรการนวดสวีดิช (Swedish Massage) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมป้อนแรงงานให้ธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยากรจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์มีทีมวิทยากรคณะอาจารย์จากบริษัทบาบิโลนบริษัทที่เป็นผู้นำด้านความ ด้านสุขภาพและความงามให้คำปรึกษาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ด้านสุขภาพและความงาม โดยมีวิทยากรและคณะทำงานดังรายนาม ดังนี้

วิทยากรผู้ควบคุมการสอน
อาจารย์อำภา ชาญรบผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงาน
นางสาวจิตติกาญจน์ ศิริไสย รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานสุธาทิพย์ คูนย์เรียนรู้ศาสตร์นวดหน้าบ้านครูแก้ว

วิทยากรนำภาคปฎิบัติ
นางสาวศรัณรัตน์ เรียงไธสง
อาจารย์ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
นางสาวศรินทิพย์ ชาญรบ
พทว.ศลิตา ศรีเกตุสุข
อาจารย์ฝ่ายสอนการให้บริการ อจ.อรัญ เส้นเกษ อจฝ่ายจัดการสถานที่สำหรับการให้บริการอจ.บี อจ.นิชา อจ.มินนี่วิทยกรหลักจากบริษัทบาบิโลน

คณะทำงาน
นางสาวสุธีวัน อำไพ
นางสาวอรทัย แก้วโชติ
นางสาวแสวง บัวชื่น

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้จะเป็นแรงงานที่สำคัญของภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีทักษะฝีมือ และป้อนเข้าสู่ธุรกิจภาคท่องเที่ยวและบริการได้ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างอัตราการจ้างงานของแรงงานฝีมือทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคได้เป็นจำนวนมาก

© 2021 thairemark.com